ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A IDŐPONTMESTER Weboldal (továbbiakban „Adatfeldolgozó”) ezúton tájékoztatja a IDŐPONTMESTER on-line időpontfoglalási Szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) regisztrált felhasználóit (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A IDŐPONTMESTER megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele során az annak természetéből fakadó kockázatok az európai uniós és a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

A Szolgáltatásokkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért adatkezelőként minden esetben a IDŐPONTMESTER rendszerrel előfizetéses szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató partnerek felelnek teljes körűen, míg a IDŐPONTMESTER a szerződéses partnerek szerződéses adatfeldolgozójának minősül.

1. Adatfeldolgozó adatai

IDŐPONTMESTER Weboldal
Székhelye:4400 Nyíregyháza, Körte u. 49 3/9
Postacíme:4400 Nyíregyháza, Körte u. 49 3/9
E-mail cím:info@idopontmester.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám:+36306399646

2. A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni (a továbbiakban: Regisztráció).

A Regisztráció során Felhasználóknak a következő személyes adataikat adhatják meg:

Felhasználói profil

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói profilját, amely a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza:

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a Regisztráció során opcionálisan megadható adatait megadni, a megadott adatait módosítani, az adatokat törölni, valamint a Szolgáltatás által kínált egyéb szolgáltatásokat igénybe venni.

A Regisztrációra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció és Felhasználói profil használata

IDŐPONTMESTER az elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Amennyiben a Felhasználó azt kéri, hogy direkt marketing céljából az adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg, adatkezelő a Felhasználó direkt marketing célú regisztrációját megszünteti.

Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait haladéktalanul töröljük, amely kérésének az adatkezelő egyidejű értesítése mellett a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget teszünk. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevételére a regisztrációja, vagy fiókja törlését követően nem jogosult.

Jelen pontban foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a Felhasználó a Felhasználói profilját a önmaga törli.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció során az adatszolgáltatás az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik, amelyet Felhasználó a Regisztráció során a jelen Adatkezelési szabályzat megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával adhat meg. A hozzájárulás a Felhasználó jelen adatkezelési szabályzatban részletezett tájékoztatás ismeretében adható meg.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. Naplózás

A Honlapon keresztül történő regisztráció, bejelentkezés, dokumentum-továbbítás kapcsán a személyes adatok automatikusan tárolásra (naplózásra) kerülnek az Adatkezelő által a Honlapon alkalmazott cookie-k segítségével. A cookie-k használatára vonatkozó részletes tájékoztatás a Cookie szabályzatban érhető el.

6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére a IDŐPONTMESTER rendszerrel előfizetéses szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató partner, mint adatkezelő jogosult, az adatkezelő jogosult bármikor adatfeldolgozót is igénybe venni.

Az adatok feldolgozását az adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó végzi.

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

Az anonimizált – természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható – adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához a Felhasználó hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek a Felhasználó hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más jogszabályban meghatározott célra.

7. Az adatkezelés helye

A Programban kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a https://www.idopontmester.hu honlap.

8. Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Tájékoztatás

Az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozóan általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Felhasználó a tájékoztatás iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok módosítása, helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél valamint az Adatfeldolgozónál (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken)

 1. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 2. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elrendelte.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg marketing ajánlatokkal. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségeinek valamelyikére elküldött elektronikus vagy postai levélben, illetve az adatkezelő telefonos ügyfélszolgálatán. Az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a Felhasználót a továbbiakban nem keresi meg marketing célból és telefonszámát haladéktalanul törli az adatbázisból.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

9. Adatbiztonság

Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technológiai támogatását jelenti.

Az Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során a Rendeletben és az Infotv.-ben előírtaknak, az egyéb adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó csak az lehet, aki/amely rendelkezik azokkal tárgyi, technikai, személyi feltételekkel, amelyek szavatolják az Adatkezelő által feldolgozásra átadott személyes adatok biztonságát.

Az adatkezelő valamint az Adatfeldolgozó az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatot ad ki, amelyet jogosult időről időre frissíteni, a Felhasználók külön értesítése nélkül is. A Honlap felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat kerül közzétételre, de a Felhasználó erre irányuló kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett az adatkezelő és az Adatfeldolgozó minden szükséges technológiai és szervezési intézkedést megtesz a Felhasználó adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljes körűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

Az adatkezelő, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó – többek között

Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

Az adatkezelő és az Adatfeldolgozó belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok sérülésének megakadályozásáról.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatfeldolgozó mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az 1. pontban meghatározott elérhetőségeink valamelyikére.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Közzétel dátuma: 2019.08.10, Budapest