AZ IDŐPONTMESTER (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körte u 49 3/12, elérhetőségek: info@idopontmester.hu; telefonszám: +36306399646, továbbiakban: Szolgáltató) az általa üzemeltetett "IDŐPONTMESTER Rendszer" (a továbbiakban: IDŐPONTMESTER) díjköteles szolgáltatásai használatával kapcsolatban, a szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Előfizető) elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználói szerződés feltételeit.

Az Előfizető kijelenti, hogy a szolgáltatást a saját önálló üzleti tevékenysége érdekében igénybe vevő vállalkozás.

1. Általános rendelkezések

1.1. Ez a Felhasználói Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szabályozza a IDŐPONTMESTER díjköteles szolgáltatás használatának általános feltételeit, valamint az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit. Ez a megállapodás kiterjed a harmadik felek jogaira és érdekeire is, amelyek nem IDŐPONTMESTER előfizetők, de amelyek jogait és érdekeit érintheti a IDŐPONTMESTER előfizetők tevékenysége.

1.2. Ez a Megállapodás az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás a IDŐPONTMESTER és szolgáltatásai használatával kapcsolatban, és hatályon kívül helyezi az összes olyan korábbi megállapodást, amely az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött vagy bekövetkezett volna, tekintet nélkül az ilyen megállapodások formájára.

1.3. A IDŐPONTMESTER funkcióit díjköteles módon biztosítja. A tarifák a https://www.idopontmester.hu címen érhetők el. A IDŐPONTMESTER szabadon felhasználható a Szolgáltató által meghatározott esetekben. A Szolgáltatónak illetve a Licenctulajdonosnak joga van bevezetni és (vagy) bármilyen korlátozást létrehozni a IDŐPONTMESTER ingyenesen igénybe vehető funkcionalitásában.

1.4. Ez a Megállapodás az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött jogilag kötelező érvényű megállapodás, amelynek tárgya az Előfizető használati jogának szabályozása, a IDŐPONTMESTER a funkcionalitásának megfelelően, a Szolgáltató által meghatározott mértékben, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása (a továbbiakban: Szolgáltatások). A jelen Megállapodáson túlmenően a Szolgáltatások nyújtására irányadó, és a IDŐPONTMESTER vonatkozó részeiben szereplő minden egyéb dokumentum az Előfizető és a Szolgáltató közötti megállapodás.

A megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat, és az iktatott szerződés utóbb a Szolgáltatónál hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához az Előfizetőnek a Felhasználói fiókja segítségével biztosít lehetőséget a Szolgáltató.

Az Előfizető a Felhasználói fiókja segítségével ellenőrizni tudja az általa bevitt adatok helyességét, azonosítani tudja az adatbeviteli hibákat, és a hibákat ki tudja javítani a megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt. A később észlelt olyan hibákat, amelyek esetlegesen a Felhasználói fiókban nem korrigálhatók, a Szolgáltató az Előfizető kérelmére kijavítja. A Szolgáltató nem vetette alá magát magatartási kódex előírásainak.

1.5. A Regisztrációval az Előfizető kijelenti, hogy a jelen Felhasználói megállapodás valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, egyben elfogadja a jelen szerződésben, valamint a hozzá kapcsolódó összes dokumentumban foglalt valamennyi rendelkezést, fenntartások vagy kivételek nélkül, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.6. Ezt a megállapodást a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja és / vagy kiegészítheti szerződés új szövegének közzétételével az interneten a …………………..címen.

1.7. Az ily módon módosított Felhasználói megállapodás a Szolgáltató és az Előfizető közötti, a közzététel időpontja után létrejövő jogviszonyra vonatkozik, amennyiben a Felek közötti megállapodás másként nem rendelkezik.

1.8. A jelen Szerződés semmilyen rendelkezése nem biztosítja az Előfizetőnek a IDŐPONTMESTER márkanevet, védjegyeket, domain-neveket és szellemi tulajdon eredményeit, kivéve, ha az ilyen felhasználás megengedett a Szolgáltató írásos és előzetes beleegyezésével.

1.9. A regisztrációkor az Előfizető egyetért ezzel a Megállapodással és vállalja az abban meghatározott jogokat és kötelességeket a IDŐPONTMESTER használatával és működtetésével kapcsolatban.

1.10. E Megállapodás elfogadásával az Előfizető hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Előfizető által megadott személyes adatokat a Szolgáltató feldolgozza.

2. Alapvető fogalmak

2.1. „IDŐPONTMESTER Rendszer” magában foglalja számítógépes programot teljes egészében, valamint annak bármely részét, amelyek egy adatbázis és parancsok formájában jelennek meg, beleértve a programban szereplő forráskódot, audiovizuális parancsokat, valamint a felhasználásukkal kapcsolatos dokumentációkat.

2.2. A program használata a funkciók használata és (vagy) a program egy példányának telepítése révén történő reprodukálása és (vagy) a Szolgáltató (műszaki) dokumentációjában, a licencszerződésben és a jelen Szerződésben meghatározott sorrendben történő elindítása.

2.3. A Licenctulajdonos a PELETINO LIMITED (székhelye: 1066 Nicosia, Cyprus, 5 Themistocles Dervis Elenion Building, a társaság nyilvántartási száma: 370539, Cyprus).

2.4. Az Előfizető, aki a Licencszerződés és a jelen Megállapodás követelményeinek megfelelően jogosult a program használatára, illetve aki az Előfizető engedélye alapján a program tényleges használatát gyakorolja.

2.5. A Licencszerződés olyan dokumentum, amely alapján a Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően a biztosítja program felhasználási jogait a licencbe vevő Előfizető számára.

2.6. Licenc típusa - a Szolgáltató által az interneten a https://www.idopontmester.hu címen elhelyezett listából az Előfizető által kiválasztott díjcsomag.

2.7. Az Engedélyezett felhasználó olyan felhasználó, amelyet az Előfizető a programban regisztrált és legalább egyszer engedélyezett.

2.8. Fiók - a Szolgáltató rendszerében és (vagy) a programban rögzített adatok tárolása, amely lehetővé teszi az Előfizető azonosítását és engedélyezését.

2.9. Regisztráció - felhasználói fiók létrehozására irányuló tevékenység. A regisztráció önkéntes. A regisztráció során az Előfizető köteles a Szolgáltató számára a szükséges, valós és naprakész adatait megadni. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Előfizető felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Regisztráció során megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Előfizető által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Előfizető a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Felhasználói fiókban van lehetőség.

2.10. Engedélyezés - a Szolgáltató által az Előfizető Személyes felületére való belépés engedélye, amelyet az Előfizető által a IDŐPONTMESTER felhatalmazási oldalán megadott felhasználói név és jelszó egyedi kombinációjának elemzésével valósít meg, és ellenőrzi, hogy megfelel-e a Felhasználói fiókban található információknak.

2.11. Az Előfizető személyi fiókja a IDŐPONTMESTER szakosított zárt szakasza, amely a Regisztráció és Engedélyezés után elérhető az Előfizető számára, és a IDŐPONTMESTER rendszer illetve annak beállításainak kezelésére szolgál. Az Előfizető személyi fiókjának megnyitásához a Szolgáltató által az Előfizető részére megküldött egyedi felhasználónevet és jelszót kell használni.

2.12. Az Előfizető személyes oldala a IDŐPONTMESTER egy különálló statisztikai szakasza, amely a licencbe vevő Előfizetővel és annak tevékenységeivel kapcsolatos információkat tartalmazza, beleértve az Előfizető által nyújtott szolgáltatásokat és (vagy) a szolgáltatások árait, az Előfizető elérhetőségét. Az Előfizető Személyes oldalán elhelyezett információk megválasztását az Előfizető önállóan, saját kizárólagos felelősségére végzi.

2.13. A promóció egy olyan hirdetési tevékenység, amelyet az Előfizető végzett annak érdekében, hogy szolgáltatásait IDŐPONTMESTER segítségével ajánlja fel.

2.14. Az ügyfél adatbázis olyan személyek adatait tartalmazza, akik kifejezett szándékukat fejezték ki az Előfizető által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, valamint az Előfizető által a IDŐPONTMESTER által kiadott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó információk.

2.15. A Számlázás az Előfizető személyes fiókjának az a része, amely tartalmazza a Licenc érvényességi idejét, a díjakat és az Előfizető rendelkezésére álló Szolgáltatások körét.

2.16. Az online felvétel olyan folyamat, amelyben bármely olyan személy, aki kifejezi szándékát az Előfizető által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, és kérelmet nyújt be arra vonatkozóan, hogy ezeket a szolgáltatásokat a IDŐPONTMESTER felületén keresztül használja a webhelyen vagy az Előfizető egyéb online forrásain keresztül.

2.17. Műszaki támogatás - a Szolgáltató által a program működéséhez megállapított korlátokon belül és mennyiségben végzett tevékenységek, ideértve az engedélyesek számára a program használatával kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási támogatást.

2.18. Hűségprogram - a Szolgáltató által az Előfizetőnek adott kedvezmények (külön díjak), valamint bónuszok és egyéb jogosultságok, amelyekről szóló tájékoztatást a Szolgáltató az interneten a https://www.idopontmester.hu címen teszi közzé.

2.19. Egyéb Szolgáltatások – a Licencszerződés hatályán kívül eső szolgáltatások az Előfizető által az interneten a https://www.idopontmester.hu/ által elhelyezett listán, amelyet az Előfizető a program felületen keresztül érhet el. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának eljárása külön megállapodás megkötése által történik.

3. A megállapodás tárgya

3.1. A Szolgáltató feljogosítja az Előfizetőt a program díjköteles funkcionalitásának használatára a Licencszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, a felhasználási jogok harmadik személyek részére történő átruházási jogosultsága nélkül.

3.2. Ez a Megállapodás a program használatának kezdetekor jön létre, és az Előfizető jogszerű felhasználásának teljes időtartama alatt hatályos marad.

3.3. A program használatáért járó díjazás összegét, és feltételeit a Licencszerződés állapítja meg.

4. Szerzői jog és védjegyek

4.1. A program (számítógépes programalkotás) a Licenctulajdonos szellemi tulajdonát képezi, és szerzői jogi védelem alatt áll.

4.2. A program algoritmusa és forráskódjai (beleértve azok részeit is) a Licenctulajdonos üzleti titka. A program bármilyen - a Licencszerződésben foglaltak megsértésével történő - jogsértő felhasználása vagy használata a Licenctulajdonos és a Szolgáltató jogainak megsértését jelenti, és elegendő alapot jelent ahhoz, hogy előbbi eltiltsa az Előfizetőt a Szolgáltatás igénybe vételétől.

4.3. A Szolgáltató szavatolja, hogy rendelkezik a programhoz szükséges összes jogosultsággal, beleértve a program dokumentációját is.

4.4. E Megállapodás alapján az Előfizetőnek nincs joga a Licenctulajdonos és a Szolgáltató védjegyeinek és kereskedelmi neveinek használatára.

4.5. az Előfizetőnek semmilyen körülmények között nincs joga arra, hogy a programban feltüntetett szerzői jogokat, védjegyjogokat, szolgáltatásjegyeket és szabadalmakat eltávolítsa.

4.6. Az Előfizető nem másolhatja, terjesztheti a Programot és annak összetevőit semmilyen formában (beleértve forráskód formájában sem), beleértve az ingyenes használatát vagy a bérbeadását.

4.7. Az Előfizető semmilyen módon nem jogosult arra, hogy a programot a jelen Megállapodás és a Licencszerződés rendelkezéseivel, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, azok megsértésével vagy megkerülésével felhasználja.

5. Felhasználási feltételek és korlátozások

5.1. Az Előfizető jogosult a jelen Szerződés alapján regisztrálni a Szolgáltatás felületén.

5.2. A Szolgáltató nem nyújt kommunikációs szolgáltatásokat az Előfizetőnek, nem gondoskodik az információs és telekommunikációs hálózatok (beleértve az internetet), információs rendszereihez való hozzáférésre, és nem folytat tevékenységeket a távközlési üzenetek fogadására, feldolgozására, vagy továbbítására, azonban lehetővé teszi az ilyen üzenetek tárolását a Szolgáltatás segítségével.

5.3. Az Előfizetőnek joga van e Megállapodás, a Licencszerződés és a választott egyéb szolgáltatások szerint a programban történő adat továbbításhoz, amennyiben az nem sérti e Megállapodást vagy a Licencszerződést.

5.4. Az Előfizető nem jogosult a programfájlok módosítására, hozzáadására vagy törlésére.

5.5. Abban az esetben, ha az Előfizető nem tartja be a jelen Megállapodás bármely rendelkezéseit, az elegendő alapot jelent ahhoz, hogy a Szolgáltató eltiltsa az Előfizetőt a Szolgáltatás igénybe vételétől.

6. A Programhoz való jogok átengedése (átruházása)

6.1. Az Előfizetőnek kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése alapján van joga a jelen Megállapodás alapján fennálló jogainak és kötelezettségeinek átruházására harmadik fél részére. Ez a jogosultság (átruházás) joga nem biztosított azoknak a felhasználóknak, akik átruházással szerezték meg a program használatához való jogot.

6.2. A jogok és kötelességek átruházása csak az új Előfizető teljes és feltétel nélküli beleegyezése esetén teljesíthető a jelen Megállapodás és a Licencszerződés valamennyi rendelkezésének figyelembe vétele mellett.

6.3. Az Előfizető köteles teljes körűen adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére az új Előfizető programban történő újbóli nyilvántartásba vételéért, e Megállapodással összhangban.

7. A felhasználási engedélyek típusai

7.1. Az Előfizető jogosult 10 napos próbaverzió segítségével megismerni a Szolgáltatást – az on-line időpont foglaló modul kivételével.

7.2. Az Előfizető jogosult megválasztani a Szolgáltató által a https://www.idopontmester.hu címen közzétett listáról kiválasztani a számára megfelelő licenc típusát.

7.3. Az Előfizető által választott licenc típusa a Licencszerződésben kerül rögzítésre.

7.4. A licenc típus szerint meghatározott licencidőszak a licencszerződés létrejöttét követő naptól kezdődik.

7.5. Az Előfizető jogosult a licenc típusát bármikor megváltoztatni a Licencszerződésben meghatározott licenc teljes időtartama alatt.

7.6. A felhasználási engedély lejárata után a Szolgáltató korlátozhatja a Program használatát az Előfizetőnél, illetve a Felhasználói Számla blokkolható.

7.7. A Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan megváltoztatni a licencek típusát azáltal, hogy új listát helyez el az interneten a https://www.idopontmester.hu címen. A megváltozott licenctípusok a közzétételének napjától kezdődően, a közzététel időpontja után létrejövő jogviszonyokra irányadók. A licencfajták megváltoztatása nem indokolja a licenctípusok módosításával kapcsolatos információk közzétételének időpontja előtt megkötött Licencszerződések módosítását.

8. A program használata

8.1. Regisztráció.

8.1.1. A Program használatához az Előfizetőnek el kell végeznie a regisztrációt, amelynek eredményeképpen egy egyedi felhasználói fiók kerül létrehozásra az Előfizető számára.

8.1.2. A regisztrációt az Előfizető önállóan végzi azáltal, hogy kitölti a https://app.idopontmester.hu/ címen található regisztrációs űrlapot.

8.1.3. A IDŐPONTMESTER-ben történő regisztráció ingyenes és önkéntes.

8.1.4. A IDŐPONTMESTER-nél történő regisztráció során az Előfizetőnek meg kell adnia a Szolgáltató számára a szükséges, valós és naprakész adatokat, információkat.

8.1.5. Az Előfizető nem jogosult más nevében, vagy más személy helyett regisztrálni.

8.1.6. A Szolgáltatót az Előfizető által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Előfizető felelős az általa megadott adatok pontosságáért, teljességéért. Amennyiben az Előfizető a helytelen információt adott meg, vagy ha a Szolgáltató okkal feltételezi, hogy az Előfizető által megadott adatok hiányosak vagy pontatlanok, a Szolgáltató jogosult blokkolni vagy törölni a Felhasználói fiókot.

8.2. A regisztráció után az Előfizető jogosult a programot az általa választott és díjjal rendezett licenc alapján felhasználni.

8.3. Az Engedélyezett felhasználók felvételéhez be kell regisztrálni őket az Előfizető személyes fiókjába a megfelelő űrlap kitöltésével. Az Engedélyezett felhasználók számát a licenc típusa határozza meg.

8.4. A regisztrációt követően a Szolgáltató elküldi az Előfizető által megadott regisztrációs e-mail címére, és (vagy) a mobiltelefon számára (SMS-ben) a felhasználói nevet és jelszót, hogy azok segítségével megtörténhessen a felhasználói hitelesítés. A jövőben az Előfizetőnek jogában áll megváltoztatni a felhasználónevet és / vagy a jelszót a program megfelelő felületén. Ebben az esetben az Előfizető kizárólagos felelősséggel tartozik az általa választott felhasználónév és / vagy jelszó biztonságosságáért.

8.4.1. Az Előfizetőnek nincs joga átadni a felhasználónevét és a jelszavát harmadik félnek.

8.4.2. Az Előfizető teljes felelősséget vállal a felhasználói név és a jelszó biztonságáért és titkosságáért, függetlenül a tárolás módjától. Az Előfizető engedélyezheti, hogy a felhasználónév és / vagy jelszó (beleértve a cookie-kat is) tárolásra kerüljön a későbbi automatikus belépéshez a IDŐPONTMESTER-ben.

8.4.3. Abban az esetben, amennyiben illetéktelen hozzáférés történik a megadott felhasználói név és jelszó, vagy a felhasználó személyes oldala vonatkozásában, az Előfizető köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót minden elérhető módon. Az értesítés elmulasztásából adódó károkért az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik.

8.4.4. A Szolgáltatónak jogában áll bizonyos felhasználói nevek használatát korlátozni (beleértve a tiltást), valamint meg kell állapítania a felhasználónév és a jelszó követelményeit (hossz, megengedett szimbólumok stb.).

8.5. Biztonsági okokból az Előfizetőnek a felhasználói fiókjából történő minden kilépés alkalmával biztonságos leállítást kell végeznie ("Kilépés" gomb segítségével). A Szolgáltató nem felelős az esetleges adatvesztésért, valamint bármely olyan természetű egyéb következményért, amely az Előfizető e Megállapodás e rendelkezéseinek megsértése miatt fordulhat elő.

8.6. Az Előfizető teljes felelősséget vállal az IDŐPONTMESTER és szolgáltatások használatával kapcsolatos tevékenységéért. Ha a Szolgáltató megállapítja, hogy az Előfizető megsérti a jelen Szerződést, vagy a Licencszerződést, a Szolgáltató letilthatja az Előfizető hozzáférését az IDŐPONTMESTER-hez.

8.7. A Program és szolgáltatások használatakor az Előfizető köteles:

8.7.1. Betartani, a jelen Megállapodást, a Licencszerződést és a Szolgáltató által a IDŐPONTMESTER-ben közzétett egyéb dokumentumokban foglalt előírásokat.

8.7.2. A Programot, a Szolgáltatásokat csak törvényes célokra és törvényes módokon használja, figyelembe véve a hatályos jogszabályi előírásokat.

8.7.3. Nem tehet közzé olyan információkat és tárgyakat (beleértve a hozzájuk kapcsolódó linkeket), amelyek megsérthetik mások jogait és jogos érdekeit.

8.7.4. Bizalmasan kezelik a IDŐPONTMESTER rendszerben más felhasználók és harmadik felek által megadott személyes adatokat (beleértve, de nem kizárólagosan, a címek, telefonszámok, e-mail címek, útlevéladatok, banki információk), továbbá felelős a harmadik felek személyes adatainak tárolásáért és biztosításáért. Az Előfizető köteles az adatkezelésre vonatkozó szabályzatának elkészítéséért és elhelyezéséért.

8.7.5. A IDŐPONTMESTER rendszerben történő szolgáltatás nyújtása során biztosítja a harmadik felek személyes adatainak védelmét, a hatályos jogszabályi előírások szerint. Tilos az irányadó jogszabályok által megállapított szabályok megsértésével történő személyes adatok felhasználása.

8.7.6. Az Előfizető köteles meggyőződni arról, hogy az e-mail címek és (vagy) a telefonszámok esetében a szükséges hozzájárulások a rendelkezésére állnak-e.

8.8. A Program és szolgáltatások használatakor az Előfizető számára tilos:

8.8.1. Minden olyan információ letöltése, tárolása, közzététele, terjesztésére, és hozzáférés biztosítása olyan információkhoz, amely fenyegetést, becsületsértést és az emberi méltóság megsértését, jóhírnév megsértését valósít meg, vagy egyéb módon sérti más felhasználók vagy harmadik felek jogait vagy jogos érdekeit.

8.8.2. A kiskorúak jogainak megsértésével kapcsolatos információk feltöltése, tárolása, közzététele, terjesztése és hozzáférése, illetve egyéb módon történő felhasználása.

8.8.3. Minden olyan információ letöltése, tárolása, közzététele, terjesztésére, és hozzáférés biztosítása olyan információkhoz, amely vulgáris vagy obszcén, profán vagy pornográf képeket és szövegeket tartalmazó szexuális tartalom.

8.8.4. Minden olyan információ letöltése, tárolása, közzététele, terjesztésére, és hozzáférés biztosítása olyan információkhoz, amely az erőszakos jelenetet tartalmaz, beleértve az állatkínzást.

8.8.5. Minden olyan információ letöltése, tárolása, közzététele, terjesztésére, és hozzáférés biztosítása olyan információkhoz, amely öngyilkosság elkövetéséhez tartalmazza annak leírását, az eszközöket és módszereket, vagy erre irányuló bíztatást.

8.8.6. Minden olyan információ letöltése, tárolása, közzététele, terjesztésére, és hozzáférés biztosítása olyan információkhoz, amely faji, vallási vagy etnikai gyűlöletkeltést és ellenségeskedést, vagy a fasizmus ideológiáját, illetve a faji felsőbbrendűségre utalást tartalmaz.

8.8.7. Tilos bűncselekményeket előmozdító vagy a bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos tanácsok, utasítások vagy iránymutatások feltöltése, tárolása, közzététele, terjesztése és hozzáférése, illetve egyéb módon történő felhasználása.

8.8.8. Minden olyan információ letöltése, tárolása, közzététele, terjesztésére, és hozzáférés biztosítása olyan információkhoz, amely harmadik felet illető bizalmas információkat tartalmaz, beleértve, de nem kizárólagosan, az állami és kereskedelmi titkokat, magántitkokat.

8.8.9. Tilos jogtalanul feltölteni, tárolni, közzétenni, terjeszteni és hozzáférést biztosítani vagy más módon felhasználni a Szolgáltató, más felhasználók és harmadik felek szellemi tulajdonát.

8.8.10. A Szolgáltató saját megítélése szerint tilos bármely olyan egyéb információ elhelyezése, amely nem felel meg a IDŐPONTMESTER-ben szereplő felhasználási céloknak, sérti a felhasználók érdekeit, vagy más okból nem kívánatos a IDŐPONTMESTER-ben való elhelyezésre.

8.8.11. Tilos olyan szoftver vagy program alkalmazása, amely sérti a IDŐPONTMESTER rendszer, vagy a szolgáltatások normál működését.

8.8.12. Tilos vírusok, trójaiak és egyéb rosszindulatú programok feltöltése, tárolása, közzététele, terjesztése és hozzáférés biztosítása vagy más módon történő felhasználása.

8.8.13. Tilos olyan automatizált szkriptek (programok) használata, amelyek információt gyűjtenek a IDŐPONTMESTER-ben, vagy arra szolgálnak, hogy kölcsönhatásba lépjenek IDŐPONTMESTER-el, szolgáltatásaival, a Szolgáltató külön írásos és előzetes engedélye nélkül.

8.8.14. Tilos bármely módon, többek között, de nem kizárólagosan, a megtévesztés, visszaélés, hackelés, egy másik felhasználó felhasználónevének és jelszavának megszerzésére tett kísérlet.

8.8.15. Tilos más személyek személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása jogsértő módon.

8.8.16. A Szolgáltatás igénybevételének (ideértve a megszerzését is) bármely más módon való elérésére, a Szolgáltató által biztosított felülettől (IDŐPONTMESTER) eltérő módon, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen tevékenységeket közvetlenül és korábban a Szolgáltató engedélyezte a Licencszerződésnek vagy más külön megállapodásnak megfelelően az Előfizető számára.

8.8.17. A Szolgáltatás másolása, értékesítése, egyéb kereskedelmi műveletek végrehajtása és a Szolgáltatások bármely célból történő viszonteladása, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen műveleteket közvetlenül és korábban az Előfizetőnek a Licencszerződéssel vagy a Szolgáltatóval kötött külön megállapodásokkal összhangban engedélyezték.

8.8.18. Tilos a programot, illetve a IDŐPONTMESTER rendszert, elektronikus és egyéb kereskedelmi, hirdetési és egyéb üzenetek tömeges kiküldésére használni oly módon, hogy ehhez az információ címzettje előzetesen nem járult hozzá.

8.9. Az Előfizető felelős minden olyan információért, amely a programba kerül, amelyben tájékoztatja a többi felhasználót és harmadik felet, valamint a többi felhasználóval és harmadik felekkel való bármilyen kapcsolatot kezdeményez.

8.10. Az Előfizető teljes körűen és korlátlanul felelős az ő tevékenységeiért az információ létrehozása és elhelyezése tekintetében a IDŐPONTMESTER-ben az irányadó jogszabályoknak megfelelően.

8.11. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megállapodás Előfizető általi megsértéséért és fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, a Megállapodás Előfizető általi megsértése miatt felfüggeszti, korlátozza vagy megszünteti az Előfizető hozzáférését a Szolgáltatásához, bármikor indoklás, vagy értesítés nélkül, és az Előfizető nem jogosult ezzel kapcsolatosan kárigénnyel fordulni a Szolgáltató felé.

8.12. Az Előfizetőnek jogában áll bármilyen ok nélkül felfüggeszteni, korlátozni vagy megszüntetni az ügyfele hozzáférését a IDŐPONTMESTER-hez vagy bármely Szolgáltatáshoz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az e Megállapodással összhangban végzett adatok ideiglenes blokkolásáért vagy törléséért, illetve a Felhasználói Számla törléséért.

8.13. Felhasználói fiók törlése.

8.13.1. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeinek megsértése esetén blokkolhatja és törölheti az Előfizető Felhasználói Számláját, beleértve az összes tartalmat, indokolás nélkül. Ettől a pillanattól kezdve a Felhasználói fiók visszaállítása, az ahhoz kapcsolódó információk, valamint a távoli felhasználói fiók használatával történő hozzáférés nem lehetséges.

8.13.2. Abban az esetben, ha az Előfizető nem ért egyet ezzel a Megállapodással vagy annak módosításával, a 13.4. Pontban előírt eljárásnak megfelelően, úgy az Előfizető köteles abbahagyni a Program használatát, miután erről a Szolgáltatót bármilyen módon tájékoztatta. Miután a Szolgáltató megkapta ezt az üzenetet az Előfizetőtől, a Szolgáltató blokkolhatja és / vagy törölheti az Előfizető Felhasználói Számláját, beleértve az összes tartalmat. Ettől a pillanattól kezdve a felhasználói fiók visszaállítása, az ahhoz kapcsolódó információk, valamint a távoli felhasználói fiók használatával történő hozzáférés nem lehetséges.

8.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a IDŐPONTMESTER rendszert, annak tartalmát, a szolgáltatások listáját és a Szolgáltatásokat, módosítsa vagy kiegészítse a IDŐPONTMESTER-ben használt vagy tárolt szkripteket, szoftvereket és egyéb objektumokat, bármilyen szerveralkalmazást az Előfizető előzetes értesítésével vagy anélkül.

8.15. A Szolgáltatónak joga van az Előfizetőnek a IDŐPONTMESTER és szolgáltatásai, szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos információinak elküldésére, valamint saját tevékenységének és szolgáltatásainak reklámozására, amelyhez az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételével hozzájárulását adja.

8.16. Az Előfizető IDŐPONTMESTER használatával történő adatkezelése során a Szolgáltató biztosítja a személyes adatok titkosságát és biztonságát:

8.16.1. A IDŐPONTMESTER-hez HTTPS kapcsolaton, vagy egy ezzel azonos szintű biztonságot nyújtó kapcsolaton keresztül történő hozzáférés biztosítása.

8.16.2. A IDŐPONTMESTER szerver (ek) vírus elleni védelmének biztosítása, a szokásos víruskereső szoftverek használatával, amelyek általában az ilyen típusú szerverek védelmére szolgálnak.

8.16.3. Olyan tűzfal alkalmazása, amely csak a IDŐPONTMESTER által használt és karbantartott hálózati forgalmat engedélyezi.

9. A Program használatának korlátozása

9.1. Az Előfizetőnek nincs joga a következő lépések végrehajtásához:

9.1.1. A Szolgáltató berendezéseinek és hálózata működésének megsértése.

9.1.2. A Program megsértése vagy más felhasználók számára a Program használatának korlátozása.

9.1.3. A Programhoz, valamint a Szolgáltató információs és számítástechnikai erőforrásaihoz való jogosulatlan hozzáférés.

9.1.4. Harmadik félnek okozott károk vagy károkozással fenyegetés, beleértve az információ és a hálózati erőforrásokra mutató linkek közzétételét, amelyek tartalma ellentétes az irányadó jogszabályokkal.

9.2. Az Előfizetőnek nincs joga a program, illetve a IDŐPONTMESTER rendszer megjelenésének módosításához.

9.3. Az Előfizetőnek magának kell biztosítani a program használatához és az internethez való hozzáférés műszaki követelményeinek megfelelő eszközök rendelkezésre állását.

9.4. Az Előfizető garantálja, hogy minden szükséges joga van minden olyan adathoz, számítógépes programhoz vagy szolgáltatáshoz, amelyet a Program használatával kapcsolatban használ, és hogy ezek a tevékenységek nem sértik harmadik felek jogait.

9.5. Az Előfizetőnek a jelen Szerződésben meghatározottaktól eltérő módon nem használhatja a Programot, nem másolhatja, vagy értékesítheti, kivéve, ha ehhez az Előfizető beszerezte a Szolgáltató és a Licenctulajdonos előzetes írásbeli engedélyét.

10. Technikai támogatás

10.1. A Szolgáltató technikai támogatást nyújt az Előfizető számára, beleértve a Program funkcionalitásával kapcsolatos kérdéseket, a támogatott működési, postai és egyéb rendszerek standard konfigurációit a Műszaki Dokumentációban meghatározott módon és feltételek szerint.

10.2. Az Előfizető jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni technikai támogatásért további díjazás nélkül.

10.3. A technikai támogatás végrehajtása érdekében a Szolgáltató megkövetelheti az Előfizetőtől, hogy adjon tájékoztatást a számlainformációkról, a berendezés műszaki jellemzőiről és a műszaki támogatás nyújtásához szükséges egyéb információkról.

11. Korlátozott jótállás és felelősség

11.1. A Szolgáltató a programot, IDŐPONTMESTER rendszert és szolgáltatásait, beleértve az összes szkriptet, alkalmazást, tartalmat és tervet, "ahogy van" alapon szolgáltatja. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a program valamennyi funkciója megfelel az Előfizető elvárásainak, és alkalmazható az adott célra. A Szolgáltató kizárja minden olyan felelősségét, amely szerint a IDŐPONTMESTER rendszer vagy a szolgáltatások az Előfizető sajátos céljaira alkalmasak lennének. A Szolgáltató nem tudja garantálni és nem ígér konkrét eredményeket a IDŐPONTMESTER, és a szolgáltatások használatával kapcsolatosan.

11.2. A Szolgáltató nem ellenőrzi az Előfizetőnek a program, a IDŐPONTMESTER rendszer, a Szolgáltatások és a Szolgáltatások használatával kapcsolatos tevékenyéségeit, és nem ellenőrzi, hogy az Előfizető tevékenységei sérti-e az irányadó jogszabályi előírásokat, vagy harmadik felek jogilag védett jogait és érdekeit.

11.3. Az Előfizető által létrehozott és fenntartott adatok tartalmáért az Előfizető maga felelős. A Szolgáltató nem gyakorolja előzetes ellenőrzést az Előfizető által közzétett és / vagy terjesztett információk tartalmára vonatkozóan, de ha az ilyen információk közzététele és terjesztése ellentétes az irányadó jogszabályi előírásokkal, a Szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül blokkolhatja vagy törölheti az Előfizető megfelelő felhasználói fiókját és az érintett adatokat.

11.4. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, beleértve az elveszett nyereséget vagy elveszett adatokat, a becsület vagy a méltóság, illetve a jó hírnév sérelmét, a program, a IDŐPONTMESTER rendszer, a szolgáltatások használata vagy a IDŐPONTMESTER rendszer anyagainak tartalma kapcsán, még akkor sem, ha az Előfizető figyelmeztette, vagy jelezte az ilyen kár lehetőségét.

11.5. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Előfizetőért a Program, IDŐPONTMESTER, Szolgáltatások használatáért vagy a szolgáltatás elérhetetlenségéből eredő bármilyen kárért, bevételkiesésért, nyereségért, információért vagy megtakarításért, beleértve az Előfizető előzetes értesítését az ilyen kár lehetőségéről, vagy bármely harmadik fél igényét.

11.6. A Szolgáltató biztosítja a Program, IDŐPONTMESTER rendszer működését, és vállalja, hogy technikai hibák és megszakítások esetén haladéktalanul visszaállítja működésüket. A Szolgáltató nem felelős a Program, IDŐPONTMESTER rendszer ideiglenes meghibásodásai, működési zavarai által okozott információvesztésekért.

11.7. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Előfizető, vagy más személy számítógépének, a mobileszközöknek, egyéb eszközöknek vagy szoftvereknek a IDŐPONTMESTER-től származó anyagok letöltéséhez vagy az IDŐPONTMESTER-hez küldött linkekhez kapcsolódó vagy azzal kapcsolatos károkért.

11.8. Ha a Program használata során hiba lép fel, a Szolgáltató a lehető leghamarabb megteszi a szükséges intézkedéseket. A konkrét hibák kiküszöbölésére vonatkozó pontos határidőket a Licencszerződés határozza meg, figyelembe véve, hogy a Program szorosan együttműködik más harmadik féltől származó számítógépes programokkal, illetve az Előfizető számítógépének operációs rendszereivel és hardvereszközeivel, a Program működése és a problémák kiküszöbölésének ideje nem függ teljesen a Szolgáltatótól.

11.9. Abban az esetben, ha az Előfizető az e Megállapodás rendelkezései által tiltott cselekményeket követi el, a Szolgáltatónak jogában áll lépéseket tenni, az Előfizető előzetes értesítése nélkül az ilyen jogsértések felderítésére és megelőzésére.

12. A személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának feltételei

12.1. A jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával az Előfizető önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak (beleértve a vezetéknevet, utónevet, e-mail címet, telefonszámot, születési dátumot, címét) a Szolgáltató által történő kezeléséhez.

12.2. A személyes adatok kezelésének célja:

12.2.1. Az Előfizetőnek jogot biztosít a Program, IDŐPONTMESTER rendszer és a szolgáltatások használatához.

12.2.2. Az Előfizető részére történő értesítések küldése a Program használatával, IDŐPONTMESTER rendszer és Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan.

12.2.3. A Szolgáltató válaszainak elkészítése és elküldése az Előfizető kéréseire, beleértve, de nem kizárólagosan, a műszaki támogatással való kapcsolatfelvételt.

12.2.4. Az Előfizető tájékoztatása a Szolgáltató által tartott eseményekről.

12.2.5. A Szolgáltató információkat küldhet a Szolgáltató termékeiről és szolgáltatásairól.

12.3. A személyes adatokkal kapcsolatos olyan cselekmények listája, amelyekre vonatkozóan az Előfizető kifejezte hozzájárulását: gyűjtés, rendszerezés, tárolás, frissítés, módosítás, felhasználás, deperszonalizálás automatizált és nem automatizált módszerekkel.

12.4. A Szolgáltató vállalja, hogy megteszi az irányadó jogszabályok által meghozott minden szükséges intézkedést, hogy megvédje az Előfizető személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől vagy nyilvánosságra kerüléstől.

12.5. A jelen Megállapodás 12.1-12.3 pontjában meghatározott hozzájárulás mindaddig érvényes, amíg az Előfizető vissza nem vonja ezt a hozzájárulást, vagy törli az adott adatot a Felhasználói fiókjából, illetve törli a Felhasználói fiókját.

12.6. Az Előfizető hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató elektronikus úton, az Előfizető által megadott e-mail címre, marketing célú megkereséseket küldjön, amelyben tájékoztatja az Előfizetőt a Szolgáltató termékeiről, szolgáltatásokról és tevékenységeiről.

12.7. A Szolgáltató adatkezelésére, és az Előfizetőt megillető jogokra egyebekben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

13. E megállapodás hatálya, módosítása és megszüntetése.

13.1. A megállapodásra a magyar jog az irányadó. Az e megállapodás által nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályait kell megfelelően alkalmazni, kivéve, ha az alkalmazandó jog tekintetében a nemzetközi jog szabályai másként rendelkeznek.

13.2. Ez a Megállapodás az Előfizető által kötött Licencszerződés hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba, és határozatlan időre szól.

13.3. Ez a Megállapodás a Program minden olyan frissítésére vonatkozik, amely az Előfizető részére biztosított, kivéve, ha a Szolgáltatás megújul, és ennek következtében a Megállapodás újbóli elfogadása szükséges.

13.4. A Szolgáltatónak joga van egyoldalúan módosítani a jelen Szerződés feltételeit a módosított szöveg Interneten történő elhelyezésével a https://www.idopontmester.hu/ címen .

13.5. Amennyiben bármilyen okból a jelen Megállapodás egy vagy több rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, ez nem érinti a jelen Megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét vagy alkalmazhatóságát.

13.6. A jelen Megállapodás végrehajtása során felmerülő bármely vita vagy nézeteltérés esetén az Előfizető és a Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy tárgyalásokat folytasson a vita rendezése érdekében.

13.7. A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződést egyoldalúan felmondani abban az esetben, ha az Előfizető megsérti a jelen Szerződés feltételeit a Program, a IDŐPONTMESTER rendszer, és a Szolgáltatások használata során.

13.8. E Megállapodás bármely fél általi felmondása vagy bármilyen okból történő megszűnése esetén az Előfizető köteles megszüntetni a Program, IDŐPONTMESTER rendszer, és a Szolgáltatások további használatát.

14. Információ a Szolgáltatóról

14.1. A jelen Megállapodás és a Technikai Támogatás feltételeire vonatkozó megkereséseket a Szolgáltató a következő elérhetőségein fogadja: info@idopontmester.hu; telefonszám: +36306399646.

14.2. A Szolgáltató adatai:

IDŐPONTMESTER Weblap
Székhelye:4400 Nyíregyháza, Körte u 49 3/12
E-mail cím:info@idopontmester.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám:+36306399646

Közzététel dátuma: 2019.09.01, Budapest